Årsmöte 27 mars 2018

Afasiföreningen Helsingborg med omnejd

Årsmöte 27 mars 2018,

Afasiföreningen Helsingborg med omnejd, Kurirgatan 1, Helsingborg, kl 14-15:30

Representation

Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid årsmötet.

Kallelse

Skriftlig kallelse och dagordning till årsmöte ska skickas till medlemmar minst en (1) månad före årsmötet.

Handlingar till årsmötet ska finnas att tillgå en (1) vecka före för de medlemmar som anmält sig till årsmötet.

Dagordning

Vid läns-/regionföreningens ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Val av presidium
  a) ordförande
  b) sekreterare
 • Val av
  a) två protokolljusterare
  b) rösträknare
 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Styrelsens årsredovisning
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner
 • Behandling av förslag från styrelsen
 • Fastställande av läns-/regionföreningens verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av arvoden
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter
 • Val av två (2) revisorer
 • Val av valberedning varav en sammankallande
 • Val av ombud och ersättare till kongress

Läs mer om former och representation för årsmötet samt vad som gäller för extra årsmöte i stadgarna