Stadgar

Afasiföreningen i Skåne läns stadgar antogs datum xx

NORMALSTADGAR

för region/länsföreningar

(Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006)

§ 1

Region/länsföreningens namn

Region/länsföreningens namn är Afasiföreningen i ………………………….region/län och den utgör en region/länsförening inom Afasiförbundet i Sverige.

§ 2

Region/länsföreningens ändamål

Region/länsföreningen utgör en sammanslutning av de lokala Afasiföreningarna inom ……………………………region/län.

Region/länsföreningen har till uppgift att i enlighet med stadgarna, den av kongressen fastställda verksamhetsinriktningen och andra riktlinjer arbeta för de anslutna medlemsgruppernas intressen.

Region/länsföreningen skall inom sitt geografiska område, utifrån sina förutsättningar verka för att:

 • opinionsbildande arbete bedrivs på läns-, landstings- och kommunal nivå och stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet
 • ansvara för utvecklingen av Mötesplatser inom regionen/länet
 • ordna regional utbildning i samarbete med lokalföreningarna
 • ge kunskapsstöd till lokalföreningarna i deras arbete med lokala hälso- och sjukvårdsfrågor
 • svara för samordning av aktiviteter
 • samarbeta med andra organisationer
 • bedriva projektverksamhet, i samråd med Afasiförbundet, som gagnar organisationens mål och inriktning
 • bilda nya lokalföreningar
 • vara en sammanhållande länk mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningarna

Region/länsföreningen skall i sin verksamhet vara religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 3

Region/länsföreningens organisation

Region/länsföreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse samt revisorer.

Region/länsföreningen kan på kommunal nivå företrädas av lokalförening.

Region/länsföreningen är en egen juridisk person.

Region/länsföreningen skall vara ansluten till Afasiförbundet i Sverige.

§ 4

Medlemskap

Mom.1. Organisationer av människor med afasi eller annan språkstörning

Region/länsföreningen omfattar samtliga lokala Afasiföreningar i regionen/länet, som godkänt region/länsföreningens och Afasiförbundets stadgar.

Mom.2. Andra organisationer

Stödjande organisationer, som godkänner region/länsföreningens stadgar, kan erhålla medlemskap efter beslut av region/länsföreningens årsmöte och anmälan till förbundsstyrelsen.

Mom.3. Medlemsavgifter

Varje ansluten lokalförening och annan ansluten organisation betalar till region/länsföreningen en medlemsavgift som fastställs av region/länsföreningens årsmöte.

Mom.4. Uteslutning

För uteslutning gäller vad som reglerats i Afasiförbundets stadgar § 4 Mom. 4

Organisation eller enskild medlem som uppenbart skadar Afasiförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av kongressen fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur Afasiförbundet. Detta kan ske efter anmälan och hörande av region/länsförening eller lokalförening. Den uteslutna kan begära prövning av beslutet vid nästa kongress och har då rätt att själv eller genom ombud föra sin talan”

§ 5

Årsmötet

Mom.1. Årsmötet

Årsmötet är region/länsföreningens högsta beslutande organ och sammanträder senast den 30 april på plats som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte skall inkallas då minst en tredjedel (1/3) av region/länsföreningens medlemsorganisationer gjort skriftlig framställan härom till styrelsen. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar och endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet.

Region/länsföreningens styrelse har rätt att besluta om extra årsmöte.

Mom.2. Representation

Varje lokalförening och annan ansluten organisation som betalt fastställd årsavgift har rätt att representera vid årsmötet med det antal ombud som fastsällts vid föregående årsmöte.

Anmälan om representation skall göras till styrelsen minst 21 dagar före ordinarie årsmöte eller minst 14 dagar före extra årsmöte.

För ombud skall finnas ersättare.

Enskild medlem i lokalförening har rätt att närvara vid region/länsföreningens årsmöte och har då yttranderätt.

Mom.3. Kallelse

Skriftlig kallelse till årsmöte skall skickas till regionens/länsföreningens lokalföreningar och andra anslutna organisationer minst en (1) månad före årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligen minst en (1) månad före öppnandet. I kallelsen skall anges de frågor som föranlett det extra årsmötet.

Förslag till dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse för det gångna året, av styrelsen behandlade motioner, valberedningens förslag samt övriga handlingar skall skickas ut till anmälda ombud och till region/länsföreningens medlemsorganisationer senast 14 dagar före årsmötet.

Mom.4. Dagordning

Vid region/länsföreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Val av presidium a) ordförande b) sekreterare
 • Val av a) två protokolljusterare b) rösträknare
 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Styrelsens årsredovisning
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner
 • Behandling av förslag från styrelsen
 • Fastställande av region/länsföreningens verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av arvoden
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter
 • Val av ersättare
 • Val av två revisorer
 • Val av två ersättare till revisorerna
 • Val av valberedning varav en sammankallande
 • Val av ombud och ersättare till kongress
 • Fastställande av antal föreningsombud och ersättare till nästa årsmöte

Mom.5. Rättigheter och beslutsfattande

Endast närvarande valt ombud har vid årsmötet yttrande-, förslags- och rösträtt.

Därutöver har styrelsens ledamöter och dess ersättare yttrande- förslags och rösträtt. Ledamöterna har inte rösträtt när det gäller årsredovisning samt frågan om ansvarsfrihet.

Revisorer, region/länsföreningens föredragande tjänsteman och ledamöter i av styrelsen utsedda organ har yttrande- och förslagsrätt.

Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal skall tjänstgörande ordförande fälla utslag.

Personval kan ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslag.

Varje enskild medlem och medlemsorganisation inom regionen/länet har rätt att nominera till förtroendeuppdrag.

Mom.6. Motioner

Motionsrätt har varje enskild medlem och medlemsorganisation.

Motion från enskild medlem kan åtföljas av yttrande från dennes lokalförening.

Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsen senast sex (6) veckor före årsmötet.

Om motionär så begär skall motionen skickas vidare till förbundskansliet för behandling av förbundsstyrelsen.

§ 6

Styrelse

Region/länsföreningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av två (2) år varav hälften väljs varje år. Styrelsen är region/länsföreningens verkställande organ. Den utövar ledningen av region/länsföreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, årsmötesbeslut, antagen verksamhetsplan samt kongressbeslut.

En majoritet av styrelsens ledamöter skall bestå av människor med afasi eller annan språkstörning och deras närstående.

Region/länsföreningens styrelse består av ordförande samt minst fyra (4) ledamöter och två (2) ersättare.

Valbar till ledamot eller ersättare är varje enskild medlem med undantag av i region/länsföreningen anställda tjänstemän.

Region/länsföreningens tjänstemän kan vara föredragande och har då yttrande- och förslagsrätt.

Region/länsföreningens styrelse sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering.

Region/länsföreningens styrelse skall ha minst fem (5) sammanträden per år.

Region/länsföreningen styrelse skall inom sig förordna två eller tre personer, varav två i förening, att teckna föreningens firma samt utfärda attestregler.

Region/länsföreningen har rätt att sälja fast egendom, som föreningen fått som gåva eller genom testamente.

Region/länsföreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott som har att besluta i frågor som styrelsen delegerat till dem.

Region/länsföreningens styrelse är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Kallelse till sammanträde skall skickas till ordinarie ledamöter och för kännedom till ersättare, revisorer och valberedningens sammankallande.

Region/länsföreningens styrelse kallar valberedningens sammankallande till minst ett styrelsemöte under året.

Region/länsföreningens styrelse anställer personal och beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor.

§ 7

Verksamhetsår

Region/länsföreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 8

Revision

Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer 

och skickas till dessa före den 1 mars varje år.

Revisorerna skall avlämna sin berättelse till årsmötet.

Afasiförbundet har rätt att under pågående verksamhetsår verkställa särskild revision eller andra åtgärder som kan anses påkallade.

§ 9

Allmänna bestämmelser

Region/länsföreningen skall kontinuerligt följa lokalföreningarnas verksamhet.

Om region/länsföreningen vill bedriva kommersiell verksamhet, i egen juridisk firma, skall den i förväg godkännas av förbundsstyrelsen, som även skall ha möjlighet till insyn.

Region/länsföreningen skall, efter verksamhetsårets slut, skicka in rapporter till Afasiförbundet enligt förbundets anvisningar.

Region/länsföreningen kan anslutas till och samverka med regionala organisationer, vars verksamhet och inriktning sammanfaller med region/länsföreningens intressen.

Region/länsföreningens årsmöte beslutar i varje enskilt fall och lämnar rapport till Afasiförbundet.

Vid tvistemål om dessa stadgars tolkning skall frågan överlämnas till Afasiförbundets styrelse för avgörande.

§ 10

Stadgeändring

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion eller förslag av region/länsföreningens styrelse till årsmötet.

Beslut om stadgeändring skall fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid ordinarie årsmöte och skall för att vara giltigt godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 11

Region/länsföreningens upplösning

Beslut om region/länsföreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med minst 90 dagar mellan mötena.

Direkt efter beslut nummer två skall styrelsen överlämna samtliga handlingar till Afasiförbundet för avslutande revision och ansvarsfrihet.

Beslutas om upplösning skall styrelsen ansvara för att region/länsföreningens tillgångar överlämnas till Afasiförbundet, som har att förvalta dessa och återlämna dem vid bildandet av en ny region/länsförening inom samma geografiska område om detta sker inom fem (5) år.